Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden van VV Kloetinge, gevestigd te Kloetinge

Versie geldig vanaf 02-02-2013

1. Algemeen

 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VV Kloetinge. De voorwaarden zijn voor een

ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van VV Kloetinge. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VV

Kloetinge behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet

door Vvkloetinge erkend.

1.4 VV Kloetinge garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod

vermelde specificaties.

2. Levering

 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Vvkloetinge bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien

dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of

een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing

van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van VV Kloetinge zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door VV Kloetinge geleverde

zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten

worden ontleend.

3. Prijzen

 3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of

indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen

aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

 4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de

afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te

retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze

termijn de geleverde zaken niet aan VV Kloetingeheeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens

over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij VV

Kloetinge. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een

bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en

bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige

wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in

de vorige zin, draagt VV Kloetinge er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige

aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en

risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

l  diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

l  goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier

geen invloed heeft

l  goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk

persoonlijk karakter hebben

l  voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel

kunnen bederven of verouderen

l  audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

l  de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer

 5.1 Indien u een bestelling plaatst bij VV Kloetinge, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VV

Kloetinge. VV Kloetinge houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze

Privacy Policy.

5.2 VV Kloetinge respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke

behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 VV Kloetinge maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst

te verwijderen.

6. Garantie

 6.1 VV Kloetinge garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid
 en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van VV Kloetinge komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. VV Kloetinge is echter nimmer

verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor

eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak

verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan VV Kloetinge) deze

gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan VV Kloetinge. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en

kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan VV Kloetinge schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de

zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat

verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of

doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door VV Kloetinge gegrond worden bevonden, zal VV Kloetinge naar haar keuze of de

geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien

verstande dat de aansprakelijkheid van VV Kloetinge en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten

hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van VV Kloetinge) tot het maximale in het desbetreffende

geval door de aansprakelijkheidsverzekering van VV Kloetinge gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van VV Kloetinge voor

enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan

ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 VV Kloetinge is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid

van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens VV Kloetinge in gebreke is; B) de afnemer de geleverde

zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan

abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van

VV Kloetinge en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het

gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste

materialen;

7. Aanbiedingen

 7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt VV Kloetinge zich het recht voor de aanbieding binnen

de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden VV Kloetinge slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van VV Kloetinge gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 VV Kloetinge kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de

aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

 8.1 Een overeenkomst tussen VV Kloetinge en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door VV Kloetinge op

haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 VV Kloetinge behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of

uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

 9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van

etiketten, etc. op de internetsite van VV Kloetinge gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn

tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

 10.1 VV Kloetinge is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge

van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar

risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de

elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,

werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van

Vvkloetinge alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als

overmacht.

10.3 VV Kloetinge behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens

gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst

zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VV Kloetinge gehouden enige boete of schadevergoeding

te betalen.

10.4 Indien VV Kloetinge bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts

gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te

factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als

het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

 11.1 VV Kloetinge is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd

aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

 12.1 Eigendom van alle door VV Kloetinge aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij VV Kloetinge zolang de

afnemer de vorderingen van VV Kloetinge uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten
 

 niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige

overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Vvkloetinge wegens tekort schieten in de

nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en

kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door VV Kloetinge geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een

normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze

te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Vvkloetinge of een door Vvkloetinge aan

te stellen derde om, in alle gevallen waarin Vvkloetinge haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar

haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen

vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht VV Kloetinge zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de

hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden

tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter

inzage te geven aan VV Kloetinge.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VV Kloetinge en koper, welke niet in onderling overleg kunnen

worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Goes kennis, tenzij VV Kloetinge er de voorkeur aan

geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die

geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.